Łatwiejszy dostęp | Adwokat Piotr Fordey
KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT PIOTR FORDEY


Łatwiejszy dostęp

01/02/2014

Łatwiejszy dostęp m.in. do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, nowoczesny model zarządzania finansami i kadrami w sądach, ujednolicenie postępowania w sprawach nieletnich – przepisy wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

I ustawa deregulacyjna

Dzień 1 stycznia 2014 r. jest datą wejścia w życie ważnych zmian wprowadzonych w ramach I transzy deregulacji dostępu do zawodów.

Zmiany dotyczą m.in. gospodarki nieruchomościami, ochrony osób i mienia, usług turystycznych i detektywistycznych. Zasadnicza zmiana polegająca na likwidacji licencji obejmie kluczowe zawody rynku nieruchomości: pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości.  Bez licencji będzie można podjąć pracę w zawodzie pracownika ochrony oraz pracownika zabezpieczenia technicznego.  Również osoby zamierzające wykonywać zawód pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego będą mogły rozpocząć działalność bez konieczności ubiegania się o obowiązkowe dotychczas uprawnienia.

W wyniku zniesienia państwowego egzaminu zawodowego usługi detektywistyczne można będzie zaoferować już po ukończeniu odpowiedniego szkolenia. W wielu miastach pojawią się nowi kierowcy taksówek, którzy dowiozą klienta na wskazane miejsce, mimo, że ich znajomość topografii miasta nie została zweryfikowana w drodze egzaminu.

Ustawa ułatwia w sumie dostęp do 51 zawodów w tym m.in. do zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika.

Nowoczesny model zarządzania finansami i kadrami w sądach

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie wdrożony we wszystkich sądach powszechnych Zintegrowany Systemu Rachunkowości i Zarządzania Kadrami (ZSRK). Głównym celem projektu jest usprawnienie działania sądów powszechnych w obszarze zarządzania finansami i zarządzania kadrami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Uruchomienie ZSRK pozwoli na uruchomienie w sądach nowoczesnego modelu zarządzania finansami i kadrami opartego o koncepcję performance management, zawierającego między innymi takie nowatorskie rozwiązania jak: rachunek kosztów działań sterowany czasem, wielowymiarową rachunkowość spraw sądowych, budżetowanie zadaniowe, rachunkowość rozproszoną opartą o automatyczną kontrole ex – ante zaciągania zobowiązań, zarządzanie płynnością oparte o dzienne salda, zarządzanie kompetencjami powiązane z ocenami okresowymi i automatycznym doborem szkoleń e – learnigowych, zarządzanie efektywnością pracowników, kokpity menadżerskie oraz samoobsługę pracowniczą i menadżerską.

Wdrażany system pozwoli także na uruchomienie w kolejnym etapie portalu e – płatności, który znacznie ułatwi kontakt obywatela z sądem w zakresie wnoszenia opłat sądowych. W ostatecznym rezultacie wdrażane zmiany przyczynią się do istotnego obniżenia kosztów obsługi finansowej sądów oraz skrócenia czasu trwania postępowania sądowego.

Projekt jest największym tego typu przedsięwzięciem w polskim sektorze finansów publicznych oraz największym tego typu przedsięwzięciem w Unii Europejskiej w zakresie transformacji zarządzania w sądownictwie powszechnym.  Realizowany jest w ramach zadania „Opracowanie jednolitych zasad rachunkowości dla sądów; wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądach” projektu „Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” działanie 5.3. „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej”.

Ujednolicenie postępowania w sprawach nieletnich

Z dniem 2 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu ujednolicenie postępowania w sprawach nieletnich oraz wprowadza nowe unormowania o charakterze gwarancyjnych. Dotychczasowe przepisy uzupełniono o wskazanie, że stosowanie środków przymusu bezpośredniego nie może zmierzać do upokorzenia lub poniżenia nieletniego, zaś środki przymusu bezpośredniego nie mogą nosić znamion okrucieństwa.

Wprowadzone zmiany polegają m. in. na określeniu w art. 25a nowelizowanej ustawy zasadniczego maksymalnego czasu pobytu nieletniego w zakładzie leczniczym na obserwacji na okres 4 tygodni, z możliwością przedłużenia - tylko na wniosek zakładu leczniczego - na czas określony, niezbędny do zakończenia obserwacji. Łączny czas trwania obserwacji w danej sprawie nie może przekroczyć 6 tygodni.

Przepisy zakładają możliwość wyraźnego zastrzeżenia, że badanie stanu zdrowia psychicznego nieletniego może być połączone z obserwacją tylko wtedy, gdy zebrane już w sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że nieletni wykazuje wysoki stopień demoralizacji lub popełnił czyn karalny, wyczerpujący znamiona przestępstwa (przestępstwa skarbowego).

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Poradnik prawny